Adresas: 
Miklusėnų g. 38A, 62332 Alytus
Tel.: +370 315 729 21

El. paštas: 
ld@vyturelis.alytus.lm.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.vyturelis-alytus.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos ir veikla

Ugdomoji veikla organizuojama pagal patvirtintas programas:

  • Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Ikimokyklinio ugdymo programa;
  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
  • Tarptautinė programa Zipio draugai.


Grupių aplinka jauki, skirta ugdomajai, individualiai vaikų veiklai, žaidimams ir poilsiui. Sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai tobulėti, patirti, kas gražu ir įdomu - tai dailė ir vaidyba, muzika ir šokis. Lopšelis-darželis kuria savitas tradicijas, kurias puoselėja visa bendruomenė. Vaikams ir tėvams organizuojamos kalendorinės, valstybinės ir tautinės šventės, sportinės pramogos. Taikoma "Reggio Emilia" ikimokyklinio ugdymo sistema.

 

Mūsų požiūris į vaiką grindžiamas jo individualybe: priimame kiekvieną vaiką tokį, koks jis yra, sutelkiame dėmesį į tas vaiko galias, kurios nuspalvintos vaikystės smalsumu, tiesioginiu ir nuoširdžiu bendravimu, noru kurti, eksperimentuoti. Siekiame tapti modernia ugdymo institucija, atsižvelgiančia į reformuoto Lietuvos švietimo siekius iki 2012 metų. Turime sėkmingai įgyvendinti vieną iš pagrindinių siekių – „gerinti ugdymo kokybę“ (Lietuvos Respublikos Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, Lietuvos Respublikos Valstybinės Švietimo įstatymas, 2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-1630) ir „didinti švietimo paslaugų prieinamumą, kokybę ir veiksmingumą“ (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programa 2007-2012 metams, projektas 2007-01-10). Vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. I-983) 3 straipsnio nuostata („imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai“), ugdymo programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Pagal šio dokumento 29 straipsnį („ugdyti vaiko pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai ir vertybėms, pagarbą gamtai“), daug dėmesio skiriama etniniam ugdymui. Sudarome sąlygas ugdytiniui atsiskleisti, „atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą“, suteikiant galimybes išsakyti savo nuomonę. Minėto dokumento 12 straipsnis „ garantuoja vaikui, sugebančiam suformuoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais“. Vaiko gerovės valstybės politikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu, Nr.184, teigiama, kad „vaikas turi jaustis visaverte asmenybe, kad ir kokio amžiaus būtų“. Todėl vaiko gerovės įgyvendinimo siekiuose svarbus teiginys: „Vaiko ir suaugusiojo santykiai tampa lygiaverčiai. Sprendimai daromi ne dėl vaiko, bet su vaiku.“ Šiomis pagrindinėmis nuostatomis ir vadovaujamės, kurdamos programą.


Programoje siejamos kelios filosofinės ugdymo kryptys. Labai artimos Ž. Piažė filosofinės idėjos. Jis vaiko žaidimą laikė kūryba, nes žaisdamas vaikas suvokia ir atkuria pasaulį, įprasmina jį. Ž. Piažė įrodė, kad vaiko vystymosi raidos etapų negalima pažeisti nei skubinant, nei lėtinant, vaiko galios turi atsiskleisti natūraliai. Todėl siekiame, kad vaikas žaistų kuo daugiau ir kad visas ugdymo procesas vyktų per žaidimą. Vaikas pats atranda, sužino stebėdamas, fantazuodamas, eksperimentuodamas, tirdamas, kurdamas. Taip sudaromos sąlygos saviraiškos ir savirealizacijos poreikių tenkinimui, orientuojantis į humanistinę filosofijos kryptį. Egzistencialistinė filosofinė kryptis skatina ugdytinį ir ugdytoją draugiškai bendrauti, suteikti veiklos pasirinkimo laisvę pagal galimybes. Progresyvinė filosofinė kryptis akcentuoja ugdytinio gebėjimą spręsti problemas, kritiškai mąstyti, veikti pačiam, kaupti informaciją.


Tikimės, kad mūsų ikimokyklinio ugdymo programa atskleis šiuolaikinį požiūrį į vaiką ir jo ugdymą. Programa peržiūrima kas 2-3 metai ir atnaujinama esant poreikiui.

 

Tėveliams pageidaujant organizuojami papildomi užsiėmimai:
Šokių būrelis
Dainavimo valandėlės
Anglų kalbos pradžiamokslis